Anunț concurs pentru post contractual- îngrijitoare ( femeie de serviciu)

Școala gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, strada Arenei nr. 1, județul Maramureș, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului : îngrijitoare ( femeie de serviciu) , post vacant, pe perioadă nedeterminată,.
4. Scopul principal al postului: îngrijire spațiul școlar
5. Numărul de posturi: 1

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției Școala gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, strada Arenei nr. 1, județul Maramureș, compartimentul resurse umane/ secretariat, tel. 0262/210180, email: scoalanbalcescu 1@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor 09.11.2023, ora 14, la sediul instituţiei.
Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii: școala profesională / 10 clase absolvite / studii medii
2. Vechime: în muncă minimum 5 ani

Bibliografie

1.Ordinul de ministru nr.5447/31.08.2020 cu modificările și completarile ulterioare
2. Legea sănătății și securității în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual. 4. Ordin Ministerul Sănătății privind Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea , educarea, intsruirea, odihnă și recreerea copiilor și tinerilor nr.1456/2020

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Înscrierile la concurs se fac la secretariatul unității în perioada 27.10.2023-09.11.2023 , interval orar 9.00- 14.00
Concursul se va organiza la sediul unității, astfel:
– Probă scrisă : 15.11.2023, ora 10.00;
– Proba practică: 17.11.2023, ora 10.00;
– Interviul : 20.11.2023, ora 10.00
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultate:
– afişare rezultate :
o eligibilitate dosare: 10.11.2023 , ora 11,00 la sediul instituţiei și pe site
o proba scrisă: 16.11.2023, ora 10,00 la sediul instituţiei și pe site
o proba practică 17.11.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei și pe site
o interviu : 20.11.2023, ora 14, 00 la sediul instituţiei și pe site
– contestaţii :
o eligibilitate dosare: 10.11.2023, interval orar 11,30-14,00 sediul instituţiei și pe site
o proba scrisă: 16.11.2023, interval orar 10,00-13,00 la sediul instituţiei
– afişare rezultate contestații :
o eligibilitate dosare: 10.11, ora 16, sediul instituţiei și pe site și pe site
o proba scrisă: 16.11.2023, ora 16, sediul instituţiei și pe site

– afisarea rezultatelor finale 21.11.2023

Contestațiile se depun la sediul instituției Școala gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, strada Arenei nr. 1, județul Maramureș, compartimentul resurse umane/ secretariat, tel. 0262/210180, email: scoalanbalcescu 1@yahoo.com

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând site-ul scolii : http://www.scoalanicolaebalcescubm.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Scolii gimnaziale Nicolae Balcescu Baia Mare, str. Arenei nr.1, tel/fax 0262210180

(comisia)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *